Province / Regional Head

Khim Lal Bhusal
Khim Lal Bhusal
Regional Head Province-1
Rakesh Singh
Rakesh Singh
Regional Head Madhesh Province
Mohan Datta Khanal
Mohan Datta Khanal
Head of Butwal Region
Surendra Bhandari
Surendra Bhandari
Head of Narayanghat Region
Kedar Nath Sharma
Kedar Nath Sharma
Regional Head Kathmandu Region
Shiba Kumar Dhakal
Shiba Kumar Dhakal
Officiating Head Pokhara Region