Province / Regional Head

Khim Lal Bhusal
Khim Lal Bhusal
Regional Head - Province 1
Mohan Datta Khanal
Mohan Datta Khanal
Regional Head - Butwal Region
Bishnu Prasad Gautam
Bishnu Prasad Gautam
Regional Head - Pokhara Region
Kedar Nath Sharma
Kedar Nath Sharma
Regional Head - Kathmandu Region
Surendra Bhandari
Surendra Bhandari
Regional Head - Western Region
Shiba Kumar Dhakal
Shiba Kumar Dhakal
Regional Head -Narayanghat Region
Rupak Adhikari
Rupak Adhikari
Regional Head Province 2